شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرایند مدیریت دانش بر تاثیر بانک رفاه کارگران

قسمتی از متن پایان نامه :

– نیاز به مدیریت دانش

ایده خلّاق، نتیجه تلفیق و ترکیبِ دانشِ گذشته در شکل و قالبی جدید می باشد، نوآوری نیز عبارت می باشد از توسعه ایده‌های خلّاق و کاربردی کردن آنها. پس توسعه خلاقیت و نوآوری سازمانی نیازمند مدیریت کارآمد و اثربخش می باشد. هر سازمانی، گنجینه‌ای عظیم از دانش می باشد که اغلب به دلیل این که بخش اعظمی از این دانش به صورت نهان می باشد، مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد و این سرمایه ارزشمند سازمانی که می‌تواند موجب گسترش، خلاقیت و نوآوری در سازمان گردد، نادیده گرفته می گردد(صلواتی و حق نظر، 1388).

در شرایط رقابت جهانی حاکم بر عرصه صنعت و خدمات و حتی حوزه‌های کلان اجتماعی، دسترسی به موقع و سریع به دانشِ معتبر و موثق، یک مزیت رقابتی برای سازمان‌هاست و برای ایجاد این مزیت، بهترین کار، به کارگیری مدیریت دانش فراگیر در سازمان‌هاست. در واقع سازمان‌ها با شناسایی، خلق، کسب و به کارگیری صحیح و اثربخش از دانش می‌توانند نسبت به دیگر رقبا از ویژگی‌ها و مزایایِ ممتازی برخوردار گردند و از این طریق ضمن کاهش هزینه‌های خود، بهره‌وری و سودآوری خود را به حداکثر برسانند. بدیهی می باشد که بهره‌گیری صحیح از دانش به گونه‌ای که بتواند منجر به کسب مزیت رقابتی گردد، مستلزم مدیریتی کارآ و اثربخش می باشد (صفر زاده و همکاران، 1392).

 

 

2-1-11- اهداف مدیریت دانش

هدف مدیریت دانش آن می باشد که به افراد در نوآوری، همکاری و تصمیم‌گری‌ کارآمد، یاری رساند. تعهد استراتژیکِ مدیریت دانش آن می باشد که اثربخشی سازمانی را بهبود بخشد و در عین حال موجب ارتقاء فرصت‌های سازمان گردد. هدف مدیریت دانش به عنوان یک فرایند، ارتقاء توانایی سازمان به مقصود انجام فرآیندهای اصلی خود، به صورتی کارآتر می‌باشد.

به گونه کلی اهداف متعددی برایِ سیستم‌های مدیریت دانش ارائه می گردد، که مهم‌ترین آنها به تبیین زیر می‌باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی:

شناسایی تأثیر  فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران .

اهداف جزئی:

  • شناسایی تاثیر خلق دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر اشتراک دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر ذخیره دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر بهره‌برداری از دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران .
  • شناسایی تاثیر تحصیل دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :تاثیر فرایند مدیریت دانش بر تاثیر بانک رفاه کارگران  با فرمت ورد